Wyprawka Szkolna 2013/2014

Wyprawka Szkolna 2013/2014

  • BENEFICJENCI PROJEKTU

Zgodnie z założeniami programu dofinansowanie w naszej szkole będzie przysługiwać uczniom:

 

 

· w klasach I–III oraz V szkoły podstawowej,

· w klasach II LO

· słabowidzącym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest jedna z wymienionych wcześniej, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego –na każdym etapie edukacyjnym.

  • KRYTERIUM DOCHODOWE

uprawniające do uzyskania dofinansowania na zakup podręczników:

· 456 zł na jednego członka rodziny- w przypadku uczniów klas II-III szkół podstawowych ,V klas SP, oraz klasy II LO.

· 539 zł na jednego członka rodziny - dla uczniów I klasy SP.

· Bez żadnego kryterium dochodowego dofinansowanie będzie przysługiwać uczniom niepełnosprawnym słabowidzącym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, na wszystkich szczeblach edukacji - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w tym poradnię specjalistyczną.

Uwaga !!! W przypadku, gdy uczeń rekrutuje się z grupy, której przysługuje refundacja kosztów zakupu podręczników, ale nie spełnia kryterium dochodowego, możliwe jest mimo to ubieganie się o nie, jeśli w rodzinie tej zaistniały szczególne okoliczności tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna

  • Wniosek, w tym przypadku, wymagać będzie dodatkowo szczegółowego uzasadnienia .

Bardzo prosimy rodziców uczniów, którzy kwalifikują się do programu i chcieliby ubiegać się o dofinansowanie, o gromadzenie dowodów zakupu, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek,paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników z zawartą informacją, iż opisane wydatki rozliczone zostały tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w "Wyprawka szkolna". Dowód zakupu jest konieczny do rozpatrzenia Państwa wniosku.

  • Szczegóły programu „Wyprawka szkolna” znajdują się na stronie http://www.mzo.bielsko.pl w zakładce „wyprawka szkolna 2013/2014,” tam także do pobrania wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2013r.