SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY- WAŻNE INFORMACJE

 Dostosowanie warunków i form sprawdzianu do indywidualnych

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów.

 

        Podstawę dostosowania stanowi przedłożona dyrektorowi szkoły opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego albo zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej ucznia w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń (słuchacz) przystępuje do sprawdzianu.

·        Ogólnopolski sprawdzian dla klas szóstych odbędzie się

4 kwietnia 2013 r. o godz. 9.00.

W tym dniu uczeń ma obowiązek stawienia się do szkoły o godz. 8.30.

Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie legitymację szkolną. Zestaw przyborów uczeń otrzymuje na sprawdzianie.

Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych!

Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego, uczeń ma obowiązek:
• zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego;
• sprawdzić, czy zestaw jest kompletny;
• zapisać swój trzyznakowy kod (np. uczeń z klasy A, o numerze w dzienniku 1 zapisuje swój kod jako A01) na głównej stronie zestawu oraz na karcie odpowiedzi;
• zapisać numer PESEL na głównej stronie zestawu oraz na karcie odpowiedzi (uczeń nie musi pamiętać swego numeru PESEL, będzie on naklejony na blacie stolika).
W trakcie sprawdzianu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu, a w szczególności:
• nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca,
• nie porozumiewa się z innymi zdającymi,
• nie komentuje,
• nie zadaje pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,
• nie korzysta z żadnych środków łączności.

 W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia, wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego czy też zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian lub jego część egzaminu i nakazuje opuszczenie sali.
 

Uczeń, który ukończył pracę, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki.

Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania, nakleja nalepki pozostawiając pracę na brzegu ławki aż do ukończenia sprawdzianu przez wszystkich piszących. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

W obecności 2 uczniów, którzy jako ostatni ukończyli sprawdzian wszystkie arkusze są pakowane do „bezpiecznej koperty” i zabezpieczane przed otwarciem.

 Dodatkowe informacje można uzyskać na :

oke.jaworzno.pl  w zakładce procedury

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.