Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2023/2024

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Szkoły Podstawowej nr 22

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o:

1. Wnioski wynikające z realizacji planu pracy Samorządu Szkolnego za rok szkolny 2023/2024;

2. Statut Szkoły;

3. Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej na rok szkolny 2023/2024;

4. Koncepcję pracy szkoły;

I. Cele:

1. Aktywne i twórcze uczestniczenie w życiu społecznym szkoły.

2. Odpowiedzialne reprezentowanie szkoły i funkcjonowanie w środowisku uczniowskim.

3. Uczenie się samodzielności, samorządności, aktywności, organizacji kulturalnego życia w szkole i środowisku.

4. Nabywanie umiejętności pełnienia ról społecznych i odpowiedzialności moralnej.

5. Kształcenie umiejętności współpracy w budowaniu atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania w zespole.

6. Rozumienie zasady i norm demokracji.

7. Reprezentowanie ogółu uczniów.

8. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu wśród uczniów, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. Popularyzowanie zasad zachowania w szkole Szanuję siebie Szanuję innych Szanuję swoją i cudzą własność

II. Zadania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024:

1. Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych i innych przepisów zawartych w Statucie szkoły.

2. Informowanie społeczności uczniowskiej o pracach i planach Samorządu Uczniowskiego umożliwiające wyrażenie opinii oraz realizację pomysłów uczniowskich.

3. Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły i poszczególnych klas.

4. Dbanie o estetykę sal lekcyjnych oraz korytarzy szkolnych.

5. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki.

6. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami.

7. Zapobieganie wszelkim przejawom przemocy i agresji w szkole i poza szkołą.

8. Współpraca z Dyrekcją szkoły, pedagogiem szkolnym, wychowawcami, innymi nauczycielami oraz Radą Rodziców.

9. Włączanie się w pomoc charytatywną wychodzącą poza środowisko szkoły.

 

Skład samorządu uczniowskiego

1. Przewodnicząca - Hanna Wysocka (klasa 7)

2. Z- ca przewodniczącego -  Szymon Przybytek (klasa 7)

3. Skarbnik - Lena Sobolak (klasa 7)

4. Sekretarz - Olaf Breulich (klasa 3)

Opiekun mgr Aleksandra Krasucka mgr Faustyna Hatala