Plan pracy samorządu uczniowskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Szkoły Podstawowej nr 22

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o:

1. Wnioski wynikające z realizacji planu pracy Samorządu Szkolnego za rok szkolny 2014/2015;

2. Statut Szkoły;

3. Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej na rok szkolny 2015/2016;

4. Koncepcję pracy szkoły;

 

I. Cele:

1. Aktywne i twórcze uczestniczenie w życiu społecznym szkoły.

2. Odpowiedzialne reprezentowanie szkoły i funkcjonowanie w środowisku uczniowskim.

3. Uczenie się samodzielności, samorządności, aktywności, organizacji kulturalnego życia w szkole i środowisku.

4. Nabywanie umiejętności pełnienia ról społecznych i odpowiedzialności moralnej.

5. Kształcenie umiejętności współpracy w budowaniu atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania w zespole.

6. Rozumienie zasady i norm demokracji.

7. Reprezentowanie ogółu uczniów.

8. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu wśród uczniów, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. Popularyzowanie zasad zachowania w szkole Szanuję siebie Szanuję innych Szanuję swoją i cudzą własność

II. Zadania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016:

1. Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych i innych przepisów zawartych w Statucie szkoły.

2. Informowanie społeczności uczniowskiej o pracach i planach Samorządu Uczniowskiego umożliwiające wyrażenie opinii oraz realizację pomysłów uczniowskich.

3. Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły i poszczególnych klas.

4. Dbanie o estetykę sal lekcyjnych oraz korytarzy szkolnych.

5. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki.

6. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami.

7. Zapobieganie wszelkim przejawom przemocy i agresji w szkole i poza szkołą.

8. Współpraca z Dyrekcją szkoły, pedagogiem szkolnym, wychowawcami, innymi nauczycielami oraz Radą Rodziców.

9. Włączanie się w pomoc charytatywną wychodzącą poza środowisko szkoły.

 

III. Działania

Wrzesień

1. Kampania Wyborcza i Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Nr 22- wystawa plakatów wyborczych; ustalenie warunków, jakie musi spełnić uczeń kandydujący do Rady.

2. Zebranie Rady oraz samorządów klas - ustalanie tematów zebrań w miarę potrzeb;

3. Omówienie zagadnienia artykułów sprzedawanych w sklepiku szkolnym. Propozycje od klas będą zebrane i przedstawione właścicielom sklepiku.

 

Październik

1. Opracowanie planu pracy SU, zebranie propozycji działań SU przez samorządy klasowe od uczniów naszej szkoły,

2. Dzień Komisji Edukacji Narodowej – wykonanie i wręczenie kartek pracownikom szkoły,

3. Kolorowy dzień – Niebieski (wszyscy uczniowie ubierają się w niebieskie ubrania), wywieszenie plakatów informujących o akcji

 

Listopad

1. Narodowe Święto Niepodległości - udział w Wieczornicy, przygotowanie przez klasy pieśni patriotycznych;

2.Dyskoteka Andrzejkowa, zabawy grupowe, organizacja konkursu na najlepszy taniec klasowy

3. Wywieszenie na drzwiach sal emblematów charakteryzujących klasy, przygotowanych przez uczniów

4.Przygotowanie przez klasę IV gazetki o Włoszech

5. Akcja – „Ciasta i Sałatki”. Przygotowane przez uczniów i rodziców produkty sprzedawane będą przez uczniów, a zebrane pieniądze posłużą uczniom.

 

Grudzień

1. Kiermasz świąteczny z przygotowanymi przez uczniów upominkami świątecznymi.

2. Konkurs plastyczny pt.: „ Świąteczne drzewko”

3. Wykonanie kartek świątecznych dla pracowników szkoły, złożenie życzeń wszystkim pracownikom szkoły;

4. Wykonanie kolęd podczas Jasełek, każda klasa opracowuje wspólnie jedną wylosowaną kolędę.

5. Omówienie możliwości pomocy uniom w potrzebie. Nadzorowanie samopomocy koleżeńskiej przez uczniów reprezentujących klasy

6.Przygotowanie przez klasę VI gazetki o Francji

 

 

Styczeń

1. Przygotowanie przez klasę III gazetki o Hiszpanii;

2. Dzień Babci i Dziadka – przygotowanie akademii i występy uczniów;

3.Akcja „Noc w szkole” – jeśli opiekunowie wyrażą zgodę.

 

 

Luty

1. Gazetka okolicznościowa 14.02- Walentynki. Poczta Walentynkowa;

2. Światowy Dzień Kota 17.02– zorganizowanie konkursu fotograficznego pt.: „ Zwierzęta w obiektywie”

3. Podsumowanie pracy w I półroczu;

4. Zabawa Karnawałowa z konkursami;

 

W planie pracy SU zostały uwzględnione propozycje uczniów. Oprócz propozycji zamieszczonych w planie zamierzamy kontynuować akcję „Szczęśliwy numerek” przez cały rok szkolny, zbierać makulaturę oraz wspierać samopomoc koleżeńską.

 

 

IV. Ewaluacja Planu pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy będzie monitorowany w toku jego realizacji. Ewaluacja podsumowująca nastąpi na koniec roku szkolnego 2015/2016. Jej wyniki wykorzystane zostaną do usprawnienia form pracy w kolejnych latach. Metody ewaluacji: obserwacja, analiza dokumentacji, wywiady ustne.

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Katarzyna Matuszek