Wymagania z języka angielskiego dla klas 1 - 3 w roku szkolnym 2016/17

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy 1-3 SP

Rok szkolny 2016/1017

 

Pracuj więcej

 • uczeń ma trudności z zapamiętaniem nawet części słownictwa poznanego w czasie lekcji

 • uczeń nie odrabia zadań, nie nosi podręcznika, ćwiczeń i zeszytu

Pomyśl

 • uczeń reaguje na niektóre polecenia

 • bardzo słabo kojarzy poznane słowa z zakresu tematów zawartych w podręczniku

 • rozumie pojedyncze wyrazy w przeczytanych lub usłyszanych opisach

Postaraj się

 • j.w.

 • uczeń zna część słownictwa poznanego na poszczególnych lekcjach

 • uczeń rozumie proste pytania nauczyciela i potrafi na nie odpowiedzieć

 • przy pomocy nauczyciela potrafi przeczytać i przetłumaczyć teksty z podręcznika (klasa 2 i 3)

Dobrze

 • j.w.

 • uczeń zna większość poznanego na lekcjach słownictwa

 • uczeń potrafi odpowiedzieć na proste pytania nauczyciela

 • potrafi z nagraniem zaśpiewać piosenki poznane w czasie lekcji

 • potrafi przeczytać rymowanki i inne teksty poznane w czasie lekcji (klasa 2 i 3)

 • potrafi przepisać wyrazy i zdania z tablicy (klasa 2 i 3)

Bardzo dobrze

 • j.w.

 • uczeń zna wszystkie poznane słowa i wyrażenia, ich pisownię i wymowę (klasa 2 i 3)

 • uczeń samodzielnie potrafi zadać proste pytania oraz na nie odpowiedzieć

 • potrafi samodzielnie przeczytać i przetłumaczyć prosty tekst (klasa 2 i 3)

 • reaguje na wszystkie polecenia oraz potrafi je powiedzieć samodzielnie

 • zna słowa piosenek i rymowanek z lekcji

 • bezbłędnie przepisuje z tablicy (klasa 2 i 3)

Wspaniale

 • j.w.

 • uczeń bardzo dobrze opanował materiał zawarty w podręczniku i podstawie programowej, a także wykazuje duże zainteresowanie poruszanych tematów

 • uczestniczy w kołach zainteresowania oraz konkursach językowych.

 • uczeń jest aktywny na lekcjach